Gói ngôn ngữ MUI cho Vista SP1

MUI là viết tắt của Multilingual User Interface.
Có 2 loại: gói ngôn ngữ MUI hoàn toàn (100%) và bán phần (80% theo như Microsoft) .
Gói MUI 100% thay đổi toàn bộ Windows Vista, còn gói bán phần thiếu một số chỗ nhỏ (những chỗ này sẽ được để nguyên gốc tiếng Anh và không phụ thuộc vào ngôn ngữ gốc chọn khi cài Windows):

 • Bootloader: Multi-boot menu, Safe menu options, Memtest
 • Administrative Tools: Task Scheduler, Event Viewer, Services, Advanced Firewall...
 • Group Policy (chỉ Windows 7 Professional/Ultimate)
 • Một vài chỗ trong phần Trợ Giúp

Những gói ngôn ngữ dưới đây có thể dùng cho 64-bit Vista có cài SP1 hay 64-bit Vista RTM (nguyên gốc, không có cài SP).
Để biết các thông tin về hệ thống (32/64-bit, có cài SP hay chưa): mở Control Panel -> System and Maintenance -> System hoặc nhấn chuột phải vào Computer icon trong Start menu và chọn Properties.


Tải về gói ngôn ngữ MUI cho 64-bit Vista SP1

(đường dẫn trực tiếp từ Microsoft: dung lượng tập tin từ 147 đến 372 MB)

 • MD5: 32024c8281c08dc7f61d177604abc167
 • MD5: 1476e50f7563d84fba4a11b6055559fb
 • MD5: e5dcbcb8a0823b0415dd715678346f93
 • MD5: 9a74be8d8f2019a8c26761141074ceb6
 • MD5: 398c198ce5a760fbce51a7ac189f98bd
 • MD5: af9a9df3051df20254d69ce9009d257b
 • MD5: 49e8188a0ceedaa15b5483c79ca157d9
 • MD5: 548d1a793c59a505ba2c2e700b581087
 • MD5: 5efe206d77667530bcd3152d053e39ed
 • MD5: d95119c065d5a008e39a3cccfdee2cb4
 • MD5: c7c11cc55b7183be7f7c64b5f778be86
 • MD5: b5f0693e858b18148761b59171971f5d
 • MD5: 1c5c75b81eecc6e3e0cafc3efdf9eb19
 • MD5: 9160ca22c6d534ea82b4860fbe50df6b
 • MD5: 4270a5fbe624bca72d73e95b42964729
 • MD5: 25bd44286575d0ce56a70af643539b4a
 • MD5: 3d4a0c9e1ed9d7e901bc6e518c91657d
 • MD5: 96ac3d5b1b2689596c02dd123a6d6257
 • MD5: 0cfa7e428a190521be4b959eef512f03
 • MD5: bf0a2bee5cc080857d86a713f9636ac0
 • MD5: 9f90b0ff0406249004f1bcb7537fbf3a
 • MD5: 5c19b8bde65d78d288dc34ee1a75e855
 • MD5: b317166244a9152077cc1dcfd81714ea
 • MD5: b0c53d1c21d53d121ccdeeb15e0702bb
 • MD5: fa728bcabdb1eaeb7844de7a9efdd998
 • MD5: 4420ed0478df45d1e48b9b9af377dd87
 • MD5: 386bf3d8063fe82de093b607eb6a64e7
 • MD5: e894de1f23c6a04c1bf67178a5e5aeba
 • MD5: 82fb75b7d288b0acc731453a40ddee77
 • MD5: 7e8f8d5db8834ab51c023421e5316b95
 • MD5: d895b31d815139d144bfc84b37e33edf
 • MD5: 74af35760acdaf8ff4adca1a91802590
 • MD5: a18c8806990517321cd703a82f750692
 • MD5: ac935eeb08140a3b4d2a311dad8a2f19
 • MD5: 726eb5a4676b731e7cc755f7829d28f0
 

(Download) Tải về gói MUI Chinese (Taiwan) cho 64-bit Vista SP1

(đây là gói ngôn ngữ chính thức, nhưng không được Microsoft công bố vì lí do chính trị)

 • MD5: 8d97034ee3ac6dcfa8dfaf358b5ddc54
 

Bạn có thể dùng gói ngôn ngữ này cho bản 64-bit Vista, RTM hay SP1.

*** gói ngôn ngữ bán phần, xem thông tin trên đầu trang
Mã MD5 dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin tải về

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!